دوشنبه, 22 مهر 1398
  • ساعت : ۲۳:۵۸:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 343
آگهی فراخوان دعوت به مشاركت در سرمایه گذاری
شهرداری چالوس در نظر دارد باستناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری ، فراخوان دعوت به مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت را از طریق فراخوان عمومی با شرایط شرح ذیل شریک انتخاب نماید.

بسمه تعالی

آگهی فراخوان دعوت به مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت

شهرداری چالوس در نظر دارد باستناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری ، فراخوان دعوت به مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت را از طریق فراخوان عمومی با شرایط شرح ذیل شریک انتخاب نماید.

شرایط فراخوان:

1-شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

2-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد فراخوان مندرج میباشد.

3-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی فراخوان و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

نحوه قرارداد  :   مشارکت در ساخت

ردیف

عنوان  فراخوان

مبلغ برآورد احداث

 (به ریال )

مبلغ تضمین (به ریال)

متراژ زمین (مترمربع)

بنای کل (مترمربع)

بنای تجاری (مترمربع)

بنای کل مسکونی (مترمربع)

بنای مجموعه ورزشی (مترمربع)

زمان اجرا و انجام

آدرس

1

کاسپین1

367/614/597/028

18/500/000/000

3576

13052

400

9657

250

24 ماه

چالوس رادیو دریا  فرعی یک

2

کاسپین2

336/800/218/000

17/000/000/000

2700

11880

500

8640

100

24 ماه

چالوس رادیو دریا  فرعی یک

نحوه قرارداد  :   (BLT) (ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال)

ردیف

عنوان  فراخوان

مبلغ برآورد احداث

 (به ریال )

مبلغ تضمین (به ریال)

متراژ زمین (مترمربع)

بنای کل (مترمربع)

رستوران (مترمربع)

کافی شاپ ، فست فود و فضای بازی (مترمربع)

فضای خدماتی (مترمربع)

زمان اجرا و تجهیز

آدرس

3

مجموعه پذیرایی موج

27/663/000/000

1/500/000/000

884

1280

610

487

183

6 ماه

چالوس انتهای رادیو دریا – ضلع شرقی - سه راه موج- ضلع شمالی هتل فلامینگو

4

مجموعه پذیرایی فانوس

10/271/320/000

520/000/000

46+540

338

200

74

-

6ماه

چالوس انتهای رادیو دریا – ضلع شرقی

5

مجموعه تفریحی توریستی

مبلغ تضمین و شرایط براساس درخواست متقاضی ، در اسناد فراخوان مشخص می باشد

6 باب واحد تجاری   شامل :  

کافی شاپ ، فروشگاه مواد غذایی ، فست فود    

   وآب میوه گیری

ساحل رادیو دریا (از فرج آباد تا میدان)

نحوه قرارداد  :   (BOT) (ساخت ، بهره برداری و انتقال)

6

(اسکله  قایقرانی) مارینا

مبلغ تضمین: 1/000/000/000 ریال

مطالعه ، امکان سنجی، طراحی ، پیشنهاد اجرا و نحوه آن

ساحل دریای چالوس

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی فراخوان : روز سه شنبه مورخ  1398/02/10

تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی فراخوان : روز  دوشنبه مورخ  1398/02/16

مهلت دریافت اسناد فراخوان : ساعتهای  اداری از ساعت 7:30 الی  14  ازتاریخ 1398/02/16 الی  1398/03/07

آخرین مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه شهرداری  : ساعت  14 روز  سه شنبه مورخ 1398/03/07

محل دریافت اسناد و تحویل اسناد : چالوس– خیابان 17 شهریور – ساختمان مرکزی شهرداری – امور قراردادها و دبیرخانه  شهرداری

زمان بازگشائی پاکتها  : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08

تلفن تماس : 52223044-011 - داخلی 229  واحد سرمایه گذاری

                                                                                                                                                    جعفر ردایی

                                                                                                                                        شهردار  چالوس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0